ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

040313012  ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Physics for Argo)

 

การประเมินผล

สอบกลางภาค  35%

สอบปลายภาค 35%

คะแนนเก็บ       30%

 

รูปแบบข้อสอบ

ปรนัย 35 ข้อ

 

References:

1. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

2. Ramamurti Shankar, Fundamental Physics I (Yale University: Open Yale Courses), http://oyc.yale.edu (July 8, 2020). License: Creative Commons BY-NC-SA.

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1-4

Vector; rectilinear, curvilinear motion; Newton’s law of motion; work; energy; linear momentum; moment of inertia; rotation equations;

 
5-8

Torque; angular momentum; rolling; fluid mechanics;

 
9

Midterm Exam

10-12

Simple harmonics motion; waves; standing waves; beats; intensity, sound level; Doppler effect; properties of matters;

 
13-15

Heat transfer; ideal gas; thermodynamics; heat engines, reverse engine.

 
16

Final Exam