ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

040313016  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Physic discovery with impact on human society, importance of physics on global community evolution, understanding relation between physics and natural phenomena, application of physics in daily life.

 

 

 

การประเมินผล

  • สอบกลางภาค  50%
  • สอบปลายภาค 50%
  • คะแนนรวม < 35 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ขั้นต่ำ นักศึกษาจะได้เกรด F
    (มติที่ประชุมคณาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยยึดจากเกณฑ์วัดผลจากข้อมูลเดิมก่อนสถานการณ์โควิด-19)

 

รูปแบบข้อสอบ

  • ปรนัย แบบเลือกตอบ 50 ข้อ

 

References:

  • How Things Works: The Physics of Everyday Life, Sixth Edition. Louis A. Bloomfield,  Wiley Plus Product.

 

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1 THE LAWS OF MOTION  
2 MECHANICAL OBJECTS  
3 FLUIDS  
4 FLUIDS AND MOTION  
5 HEAT AND PHASE TRANSITIONS  
6 THERMODYNAMICS  
7 MIDTERM: SUMMARY  
8 MIDTERM EXAM  
     
9 RESONANCE AND MECHANICAL WAVES  
10 ELECTRICITY  
11 MAGNETISM AND ELECTRODYNAMICS  
12 ELECTROMAGNETIC WAVES  
13 LIGHT  
14 MODERN PHYSICS  
15 FINAL: SUMMARY  
16 FINAL EXAM