ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

040313016  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)

 

การประเมินผล

 

คะแนนเก็บ 30 %

สอบกลางภาค  35%

สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

ปรนัย แบบเลือกตอบ 50 ข้อ

 

References:

How Things Works: The Physics of Everyday Life, Sixth Edition. Louis A. Bloomfield,  Wiley Plus Product.

 

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1 THE LAWS OF MOTION  
2 MECHANICAL OBJECTS  
3 FLUIDS  
4 FLUIDS AND MOTION  
5 HEAT AND PHASE TRANSITIONS  
6 THERMODYNAMICS  
7 MIDTERM: SUMMARY  
8 MIDTERM EXAM  
     
9 RESONANCE AND MECHANICAL WAVES  
10 ELECTRICITY  
11 MAGNETISM AND ELECTRODYNAMICS  
12 ELECTROMAGNETIC WAVES  
13 LIGHT  
14 MODERN PHYSICS  
15 FINAL: SUMMARY  
16 FINAL EXAM