Phys Labs II (2/2564)

Phys Lab II: คำแนะนำและข้อปฏิบัติ
1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน LAB และเข้าทำ LAB ในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2. นักศึกษาต้องใช้ชื่อจริงเข้าห้องในโปรแกรม zoom ด้วย ลำดับที่ (ทำการทดลอง) และชื่อ(ภาษาไทย)
3. ก่อนเข้าเรียนทุกครั้งให้ศึกษา Tutorial Videos และพร้อมศึกษาหัวข้ออภิปราย
4. ทำ Lab Report ให้เรียบร้อยและส่งภายในกำหนดเวลา 

 

 

วิธีการเข้าห้องเรียน ด้วยโปรแกรม Zoom และการเปลี่ยนชื่อ

 

การประเมินผล

คะแนนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน 30%

คะแนนรายงาน 30% : นักศึกษาต้องส่ง Lab Report ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เรียน (แผนกำหนดส่งแล็บ 2/64)

สอบปลายภาค 40%

 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 8 อาคารนวมินทรราชินี (31-10800)


 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 62 (62-702) 

 


ตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องเรียน (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มี.ค. 65)
รหัสวิชา 040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

วันเรียน รายชื่อนักศึกษา หมายเหตุ
จันทร์
10.00-12.00
  • สิบห้านาทีแรกของการทำแล็บเป็นช่วงของการเช็คชื่อเข้าแล็บผ่าน QR Code 
  • นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจำนวนชั่วโมงของการเข้าแล็บตามแผนจึงจะมีสิทธิ์ส่งรายงานแล็บฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบบแจ้ง
  • ขาดเรียนแล็บ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ส่งรายงานแล็บ เว้นแต่กรณีได้รับอนุมัติให้ชดเชยแล็บเท่านั้น
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  
อังคาร

08.00-10.00

10.00-12.00

13.00-15.00

15.00-17.00

17.00-19.00

พฤหัสบดี

08:00-10:00

10:00-12:00

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

 ** นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จและรายชื่อยังไม่ปรากฎ ให้แจ้งเพิ่มชื่อที่นี่ แจ้งเพิ่มรายชื่อเรียนแล็บ **
++ นักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อจากประกาศด้านบน ให้กดแจ้งเพิ่มชื่อ เมื่อชื่อปรากฎในประกาศแล้ว จึงไปทำแล็บแรกในสัปดาห์ที่สอง (24-28 ม.ค. 64) ++
 


 

ตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องเรียน
รหัสวิชา 040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(สำหรับนักศึกษา วข. ปราจีนบุรี)

วันเรียน รายชื่อนักศึกษา หมายเหตุ
ศูกร์  10.00-12.00

 ติดต่อ ผศ.ดร.จักรพันธุ์ เงาทอง

 

ส่วนของการเข้าเรียนแล็บ
(วิดิโอแนะนำ เอกสาร ตลอดจนช่องทางการส่งแล็บ)

Lab

Tutorial

Room

Documents

Submission

1. การหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริก

 Lab 1

LabLive1

Zoom 1

Zoom 2

Report 1

Report1PDF

SubLab1
ตรวจสอบช่วงกำหนดเวลาส่งแล็บ

2. การหาความยาวโฟกัส

 Lab 2

LabLive2

Zoom 1

Zoom 2

Report 2

Report2PDF

SubLab2
ตรวจสอบช่วงกำหนดเวลาส่งแล็บ

3. สมบัติของแสง

 Lab 3

LabLive3

Zoom 1

Zoom 2

Report 3

Report3PDF

SubLab3

ตรวจสอบช่วงกำหนดเวลาส่งแล็บ

4. รูรับแสง

 Lab 4

LabLive4

 Zoom 1

Zoom 2

 Report 4

Report4PDF

 SubLab4

ตรวจสอบช่วงกำหนดเวลาส่งแล็บ

5. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

 Lab 5

LabLive5

 Zoom 1

Zoom 2

 Report 5

Report5PDF

 SubLab5

ตรวจสอบช่วงกำหนดเวลาส่งแล็บ