Phys Labs II (2/2564)

คำอธิบายรายวิชา

(Course Description)

 

ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2

  All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II

 

 การประเมินผล

  • คะแนนเก็บ (เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน+ส่งสมุดปฏิบัติการ) 60 %
  • สอบปลายภาค 40%

 

รูปแบบข้อสอบ

  • ปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก
  • รูปแบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฟิสิกส์บริการฯ กำหนด

 

ข้อที่นักศึกษาควรทราบ

อนึ่ง มติกรรมการส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีมติเรื่องประเด็นการขาดสอบไว้ชัดแจ้งแล้ว นักศึกษาที่ขาดสอบอาจไม่ได้รับอนุมัติให้สอบชดเชยย้อนหลัง ซึ่งนักศึกษาจะได้เกรด FE และต้องลงเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ใหม่อีกครั้ง


 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 8 อาคารนวมินทรราชินี (31-10800)

ลิงค์วิดิโอการทดลองฟิสิกส์ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2/65)

การทดลองที่ 1: พื้นฐานการวัดปริมาณไฟฟ้า การทดลองที่ 7: การหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
การทดลองที่ 2: การหาความยาวโฟกัสของเลนส์ การทดลองที่ 8: สมบัติของแสง
การทดลองที่ 3: การหาดัชนีหักเหของปริซึม การทดลองที่ 9: ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กตริก
การทดลองที่ 4: การหาดัชนีหักเหของของเหลว การทดลองที่ 10: การทดลองของฟรังก์-เฮิรตซ์
การทดลองที่ 5: การหาสนามแม่เหล็ก การทดลองที่ 11: การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

การทดลองที่ 6: วงจร RC

การทดลองที่ 12: สัมประสิทธิ์การดูดกลืมกัมมันตรังสี