Phys Info

ฟิสิกสกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ หมายถึง กลุ่มรายวิชาที่ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้บริการกับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กรุงเทพฯ และ วข.ปราจีนบุรี) ทั้งนี้การบริหารหลักสูตรรายวิชาดำเนินการโดย "คณะกรรมการฟิสิกส์บริการฯ" ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ผู้สอนทั้งสองส่วนงาน คือ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณาจารย์ฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ มาตราฐานทางวิชาการและการวัดผลเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (วิศวฯ ครุฯ วทอ. วิทย์ฯ และเทคโนฯ วข.ปราจีนบุรี)

 

รายวิชาฟิสิกส์บริการฯ ได้แก่รหัสวิชาดังต่อไปนี้

040303005, 040303006
040303007, 040303008
040313001, 040313002
040313005, 040313006
040313007, 040313008
040313009
040313010
040313011
040313012
040313015
040313016
040313020, 040313021

 


คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่าน ops

  1. เลือกตอนเรียนให้ตรงกับคณะต้นสังกัดดังตารางวิชาท้ายคำแนะนำนี้
  2. เลือกหัวข้อในระบบ ops และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ
  3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในตอนเรียนที่นอกเหนือจากตารางในข้อ 1 ต้องแนบบันทึกข้อความเพิ่มเติม แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถลงทะเบียนตอนเรียนที่กำหนดไว้ได้
  4. พิมพ์ตรงหมายเหตุของระบบว่า "ขอให้ภาควิชาส่งคำขออนุมัติไปที่ อ.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ เป็นผู้อนุมัติแทนผู้สอน เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ"
  5. รออนุมัติ

 

ตารางรายละเอียดวิชา ตอนเรียนที่นักศึกษาสามารถลงได้ 

 วิชา/คณะสังกัด ENG FTE CIT SCI FITM หมายเหตุ
040313005
ฟิสิกส์ 1
S.1 S.1 S.2, S.3 S.1 เทอม 2/2565 เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษา วข. กรุงเทพฯ เท่านั้น
040313007
ฟิสิกส์ 2
S.1 S.1 S.2 S.1 วิชาบริการที่เปิดให้หลักสูตร วศบ. ที่ขอบริการเท่านั้น

040313008
ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2

S.1-13, 14*, S.16-18 S.19-20 S.21-22 S.15 S.14* เปิดการเรียนการสอนที่ วข.ปราจีน สำหรับนักศึกษา InAE ของคณะวิศวฯ เท่านั้น

040313015
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(สำหรับนักศึกษา วทอ. เท่านั้น)

S.1-S.27 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ที่เปิดบริการให้เฉพาะนักศึกษา วศบ. ของ วทอ. เท่านั้น

040313016

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
(กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป)

S.2, S.3 S.2, S.3 S.4 S.1*, S.2-S.3 S.1* เฉพาะนักศึกษาสถิติประยุกต์

 

 

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

นักศึกษาสามารถ (โปรดใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย ระบุ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา) ติดต่อระบบวิชาฟิสิกส์บริการได้ที่อีเมล physclass[at]sci.kmutnb.ac.th

 

**เปลี่ยนจาก [at] เป็น @**

 

ติดต่อสอบถามออนไลน์ทาง ห้อง Zoom

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.30-11.30 และ 13.30-14.30