ฟิสิกส์ 1

040313005  ฟิสิกส์ 1 (Physics I)
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 

เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กำลังงาน พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิลเลตแบบแดมป์ การออสซิลเลตด้วยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์ ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัดอัตราการไหล

  Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s law of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation equations, torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation of continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement.

 

 การประเมินผล

  • คะแนนเก็บ (แบบฝึกหัด/การบ้าน) 15 %
  • สอบกลางภาค  40%
  • สอบปลายภาค 45%
  • เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่นักศึกษาจะผ่านวิชานี้ คือ นักศึกษาจะต้องได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 30% จาก 100%

 

รูปแบบข้อสอบ

  • ปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก
  • รูปแบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฟิสิกส์บริการฯ กำหนด

 

References:

  • Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.
  • Ramamurti Shankar, Fundamental Physics I (Yale University: Open Yale Courses), http://oyc.yale.edu (July 8, 2020). License: Creative Commons BY-NC-SA.

 

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1-4

Vector; rectilinear, curvilinear motion; Newton’s law of motion; work; energy; linear momentum; moment of inertia; rotation equations;

  

    

   

5-8

Torque; angular momentum; rolling; fluid Mechanics.

 
9

Midterm Exam

10-12

Simple harmonics motion; damped oscillation, waves; standing waves; beats; intensity, sound level; Doppler effect;properties of matters and Young's Modulus.

 
13-15

Heat transfer; ideal gas; thermodynamics; heat engines, reverse engine.

 
16

Final Exam