ประกาศกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ
กรณีการขาดสอบปลายภาค

 


นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาควิชา 040303005 Physics I, 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040303007 Physics II, 040303008 Physics Laboratory II, 040313007 ฟิสิกส์ 2, 040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 และ 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุกระทันหัน ทำให้ไม่สามารถมาเข้าสอบตามกำหนดสอบปลายภาคได้

 

หากนักศึกษาประสงค์ขอสอบปลายภาคย้อนหลัง ขอให้เขียนใบคำร้องทั่วไปชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา แล้วนำส่งเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯพิจารณา

 

หากนักศึกษาผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติแล้ว ภาควิชาฟิสิกส์ฯ จะติดต่อนักศึกษาโดยตรงเพื่อนัดสอบไม่เกินวันพุธที่ 3 เมษายน 2567

** ลิงค์ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา **

 


 

การบ้านครั้งที่ 1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 

เปิดให้ทำได้แล้ว ผ่านระบบไมโครซอฟทีมที่นักศึกษาจะถูกเชิญ

หากนักศึกษายังไม่ถูกเชิญ เนื่องจากลงทะเบียนล่าช้า หรือขอผ่อนผันการลงทะเบียน

ขอให้นักศึกษาติดต่อผู้สอน section ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนประสานกับทีมประมวลผลกลาง

ขอเพิ่มชื่อให้เข้าไปทำการบ้านในไมโครซอฟทีมได้
(แจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล และตอนเรียนของท่านกับอาจารย์ผู้สอน)

 

 ** กำหนดส่งการบ้านครั้งที่ 1 ภายในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 **


 

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)