ประกาศกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทุกท่าน นักศึกษาที่มีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนเรียน ให้ไปคลิ๊กอ่านคำแนะนำได้ที่ Phys Info กลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ มีการบริหารร่วมส่วนกลางเพื่อให้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้นักศึกษาอ่านประกาศ ทำความเข้าใจและปฎิบัติตามกรอบการบริการจากมติที่ประชุมคณาจารย์ฟิสิกส์บริการฯ ด้วย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถอีเมล์สอบถาม หรือสอบถามได้โดยตรงที่ภาควิชาฟิสิกส์ฯ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันและเวลาราชการ

 

 

  • ภาควิชาฟิสิกส์เปิดห้องเรียนพิเศษให้สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด (รายละเอียดด้านล่าง) สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในวันเสาร์เพื่อให้เรียนตามเพื่อนได้ทันในแต่ละสัปดาห์ เมื่อนักศึกษารักษาหายแล้ว ให้กลับเข้าห้องเรียนปกติได้
  • รายวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีตามจำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) หรือ 3(2-1-5) เริ่มเรียนตั้งแต่วันเปิดเรียน 18 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)