ประกาศกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ


 

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค

ขอให้นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคในรายวิชา 040303007 Physics II, 040303008 Physics Lab. II, 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313007 ฟิสิกส์ 2, 040313008 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 และ 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเจ็บป่วย/ติดโควิด หรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาตามตารางสอบได้ ดำเนินการยื่นเอกสารคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอสอบชดเชย พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาคำร้อง เช่น ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ จากนั้นนำเอกสารไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อมาในใบคำร้อง


ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ฯ ชั้น 4 อาคาร 78 (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ภายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 16:00 น.จากนั้นรอการนัดหมายการสอบจากทางภาควิชาฟิสิกส์ฯ ซึ่งจะติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง

** ไม่รับเอกสารหรือการยื่นคำร้องผ่านระบบ ops นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารมายื่นด้วยตัวเองที่ภาควิชาฟิสิกส์ฯ **

ลิงค์ดาวน์โหลด เอกสารคำร้องทั่วไป จากกองบริการการศึกษา มจพ.


 

 

  • Link วิดีโอการทดลองต่างๆในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ได้แปะไว้ในแท็บปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ด้านบนแล้ว นักศึกษาสามารถกดเข้าไปดูก่อน/ดูทบทวน ปฎิบัติการต่างๆทั้งหมดได้

 

  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทุกท่าน นักศึกษาที่มีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนเรียน ให้ไปคลิ๊กอ่านคำแนะนำได้ที่ Phys Info กลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ มีการบริหารร่วมส่วนกลางเพื่อให้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้นักศึกษาอ่านประกาศ ทำความเข้าใจและปฎิบัติตามกรอบการบริการจากมติที่ประชุมคณาจารย์ฟิสิกส์บริการฯ ด้วย

  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถอีเมล์สอบถาม หรือสอบถามได้โดยตรงที่ภาควิชาฟิสิกส์ฯ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันและเวลาราชการ

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)