ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค

 

นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคในรายวิชา 040303005 Physics 1, 040313005 ฟิสิกส์ 1 , 040313007 ฟิสิกส์ 2 และ 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ที่มีความประสงค์ขอสอบชดเชย ให้ดำเนินการยื่นคำร้องทั่วไปที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง พร้อมแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ที่สำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ฯ ชั้น 4 อาคาร 78

 ภายใน วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ก่อน 16.00 น.

 

 
  • เริ่มตรวจสอบรายชื่อเข้าแล็บได้แล้ว คลิ๊กที่แผ่นภาพเลื่อนกลางเพจ หรือที่นี่!!
  • ลิงค์วิดิโอบรรยายการทดลองอัพโหลดให้นักศึกษาได้ศึกษาการทดลองก่อนแล้ว ตรวจสอบได้ที่ Tab "ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1" หากนักศึกษามีข้อสงสัยบทปฏิบัติการ สามารถมารับคำปรึกษาได้ที่ห้องปฏิบัติการนวมินทร์ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08:00-19:00 น.
  • รายละเอียดคำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ ผ่านระบบ ops อ่านรายละเอียดได้ที่ Phys Info
  • ภาควิชาฟิสิกส์เปิดห้องเรียนพิเศษให้สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด (รายละเอียดด้านล่าง) สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในวันเสาร์เพื่อให้เรียนตามเพื่อนได้ทันในแต่ละสัปดาห์ เมื่อนักศึกษารักษาหายแล้ว ให้กลับเข้าห้องเรียนปกติได้
  • รายวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีตามจำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) หรือ 3(2-1-5) เริ่มเรียนตั้งแต่วันเปิดเรียน 18 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)