ประกาศสำคัญ
 
ประกาศเกี่ยวกับการเปิดวิชาภาคฤดูร้อน กลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ
 
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนวิชา 040313005(ฟิสิกส์ 1) และ 040313007 (ฟิสิกส์ 2) ให้นักศึกษาไปตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เพจ Physics Summer ให้เข้าใจก่อน หากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มลงใน google form นี้ พร้อมแนบเอกสารคำร้องให้ครบถ้วน

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์จะรับคำร้องไม่เกิน 12:00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2565 เพื่อคัดกรองคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อทั้งหมดส่งให้งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนต่อไป

 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาคกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ

นักศึกษาที่ขาดสอบกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (040303007, 040303008, 040313005, 040313007, 040313008 และ 040313015) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำคำร้องผ่านระบบ ops เลือกหัวข้อ "ขอสอบนอกตาราง" โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา และระบุรายละเอียดในระบบ ops ว่า "ขอให้ส่งคำขออนุมัติไปที่ อ.ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์"

2. Capture หน้าจอที่มีเลขที่คำร้อง และส่งหลักฐานว่าได้ดำเนินการแล้วมาที่อีเมล์ physclass[at]sci.kmutnb.ac.th (เปลี่ยน [at] เป็น @) ระบุหัวข้ออีเมล์ "ส่งหลักฐานคำขออนุมัติเรื่องขาดสอบปลายภาค"

3. แจ้งภาควิชาต้นสังกัดนักศึกษาทันทีที่ทำเรื่องในข้อ (1) เรียบร้อย โดยแจ้งเลขที่คำร้องแก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานภาควิชาฯว่า ให้ส่งคำขออนุมัติไปที่ อ.ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ ไม่ส่งคำขออนุมัติไปที่ผู้สอน จะทำให้เรื่องค้างในระบบ

4. รออนุมัติจากระบบ และการประสานงานทั้งจากอีเมล์ physclass[at]sci.kmutnb.ac.th และจากการช่วยประชาสัมพันธ์จากผู้สอน

5. นักศึกษาพึงตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ทำเรื่องขออนุมัติจะได้รับอนุมัติให้สอบชดเชยได้

6. ภาควิชาฟิสิกส์ฯ จะจัดสอบชดเชยให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากภาควิชาฟิสิกส์ฯเท่านั้น ในวันที่ 23 พ.ค. 2565 ทั้งเช้าและบ่าย

7. หากนักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติ หรือไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาในข้อ (6) ได้ นักศึกษาจะได้เกรด "Fe" ตามระเบียบมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน ที่ประกาศไว้ใน ในคู่มือนักศึกษา 2564 ("http://acdserv.kmutnb.ac.th/wpcontent/uploads/2021/02/studentHandBook2564.pdf") หมวดที่ ๓ การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา หน้าที่ 31-32

** ให้นักศึกษาเร่งดำเนินการให้ทันอนุมัติจากภาควิชาฟิสิกส์ฯ ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2565 **

 


 

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)