ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยี

040313011  ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี (Physics for Tech)

 

การประเมินผล

คะแนนเก็บ 30%

สอบกลางภาค  35%

สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

ปรนัย แบบเลือกตอบ 35 ข้อ

 

References:

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1-4

Vector; rectilinear, curvilinear motion; Newton’s law of motion; work; energy; linear momentum; rotation equations;

 
5-8

Torque; angular momentum; moment of inertia; rolling;

 
9

Midterm Exam

10-12

Heat transfer; ideal gas; thermodynamics;

 
13-15

Fluid Mechanics; equation of continuity; Bernoulli’s equation; Basics of direct current and alternating current electricity;

 
16

Final Exam