ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1

040313006  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                        1(0-2-1)
040313006  (Physics Laboratory I)

วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I or co-requisite

คำอธิบายรายวิชา
(Course Description)

 

ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1

  All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I

 

 การประเมินผล

  • คะแนนเก็บ (เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน+ส่งสมุดปฏิบัติการ) 60 %
  • สอบปลายภาค 40%

 

รูปแบบข้อสอบ

  • ปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก
  • รูปแบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฟิสิกส์บริการฯ กำหนด

 

ข้อที่นักศึกษาควรทราบ

อนึ่ง มติกรรมการส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีมติเรื่องประเด็นการขาดสอบไว้ชัดแจ้งแล้ว นักศึกษาที่ขาดสอบอาจไม่ได้รับอนุมัติให้สอบชดเชยย้อนหลัง ซึ่งนักศึกษาจะได้เกรด FE และต้องลงเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ใหม่อีกครั้ง