ฟิสิกส์พื้นฐาน

040313020  ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamentals of Physics)

040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental of Physics Laboratory)

 

การวัดและประเมินผล

  • เข้าเรียน+การบ้าน+ทดสอบย่อย 20%
  • สอบกลางภาค  40%
  • สอบปลายภาค 40%

ให้สอบถามรายละเอียดการวัดผลจากผู้สอน

 

รูปแบบข้อสอบ

  • อัตนัย 6 ข้อ

 

References:

  1. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.
  2. Fundamentals of Physics Hallidays ,forth edition .D.,Resnick R.& Walker J., John Wiley & sons.,1988.

 

Tentative Schedule

Week Topics Homework
1 Vector; rectilinear;  
2 Projectile motion; curvilinear motion; rotation equations  
3 Newton’s law of motion; work; energy;power;  
4 Linear momentum ; collision;  
5 Angular momentum; torque;  
6 Oscillation; simple harmonics motion;  
7 Wave equation; sound wave ;Doppler effect;  
8 Heat and thermodynamics;  
9 Midterm Exam  
10 Coulomb’s force;electric field;potential  
11 DC curcuit;electro magnetic force  
12 Electro magnetic field  
13 Properties of light waves  
14 Geometric optics of mirrors and thin lenses  
15 Modern Physics;nature and properties of photons  
16 Final Exam  

 

Fundamental Physics Lab 040313021
วัน-เวลาเรียน M 16:00-18:00
ผู้สอน ผศ.วรวิทย์ (04-WRW), ผศ.วิบูลย์ (04-WILEE)
 

 

การทดลองที่ เรื่อง ลิงค์วิดิโอ
0 การวัด https://drive.google.com/file/d/1FM4qmk0SEP__DNbhPFNwKRJ1ULPLP3q_/view?usp=sharing
1 การตกแบบอิสระ https://drive.google.com/file/d/1F3mz_sNf7Uc2AJBWNTXzRu_T3JfdwSH7/view?usp=sharing
2 แรงเสียดทาน https://drive.google.com/file/d/15gYmkiT8irTmZGdYjZsSnA56cQfWugz0/view?usp=sharing
3 ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย https://drive.google.com/file/d/1adH3YouYSMfcnOFDwewKkgQo4mw7u61N/view?usp=sharing
4 โมเมนต์ความเฉื่อย https://drive.google.com/file/d/1Qb4RfI1WgGiCz61Cm5cEz70zhp4SZR3S/view?usp=sharing
5 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ https://drive.google.com/file/d/1GKja84R4rJB7L3gFySnfCm32iD-mb-Ig/view?usp=sharing
6 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า https://drive.google.com/file/d/1wCTp17wzaIoWXexAmMayJlCjsS5hpL_v/view?usp=sharing
7 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย https://drive.google.com/file/d/1nEQcYXxbdUmh5mi0c4ATB4PbO9KS0mxi/view?usp=sharing
8 สนามแม่เหล็ก https://drive.google.com/file/d/1j8KTP7syUjlMTWtU-Ksr18fT9iJq17oz/view?usp=sharing
9 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน https://drive.google.com/file/d/1vDRNMdtZcyd6uE8IIxlTZ7USMpHg4M4_/view
10 เลนส์ https://drive.google.com/file/d/1-mXPWTgLCiJ5nmF3Ds9bNYA3BC0q7yTx/view?usp=sharing