ฟิสิกส์พื้นฐาน

040313020  ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamentals of Physics)

 

การประเมินผล

การบ้าน 30%

สอบกลางภาค  35%

สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

อัตนัย 8 ข้อ

 

References:

1. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

2. Fundamentals of Physics Hallidays ,forth edition .D.,Resnick R.& Walker J., John Wiley & sons.,1988.

 

Tentative Schedule

Week Topics Homework
1 Vector; rectilinear;  
2 Projectile motion; curvilinear motion; rotation equations  
3 Newton’s law of motion; work; energy;power;  
4 Linear momentum ; collision;  
5 Angular momentum; torque;  
6 Oscillation; simple harmonics motion;  
7 Wave equation; sound wave ;Doppler effect;  
8 Heat and thermodynamics;  
9 Midterm Exam  
10 Coulomb’s force;electric field;potential  
11 DC curcuit;electro magnetic force  
12 Electro magnetic field  
13 Properties of light waves  
14 Geometric optics of mirrors and thin lenses  
15 Modern Physics;nature and properties of photons  
16 Final Exam  

 

Fundamental Physics Lab 040313021

รายชื่อ นักศึกษา

วันจันทร์

16.00-18.00 (LAB4, LAB5, LAB6)

16.00-18.00 (LAB1, LAB2, LAB3)

Lab

  

Tutorial

 

Room  

 

Document

 

Submission

 

1. Measurement

 

 Lab 1

 

Zoom 1

Zoom 2 

Report1

Report1PDF

 SubReport 1

 

2. Forces

 Lab 2

 

Zoom 1

Zoom 2
Report2

Report2PDF

 

 SubReport 2

3. Harmonic Oscillator

 Lab 3

 

Zoom 1

Zoom 2

 Report3

Report3PDF

 

 SubReport 3 

4. Electrostatics

     Lab4

   

Zoom 1

Zoom 2  
       

    Report4

Report4PDF

    
   

SubReport4   

5. Interference and Diffraction

    Lab5

   

Zoom 1

Zoom 2

Report5

Report5PDF

SubReport 5

6. Lens and Refraction

  Lab 6  

Zoom 1

Zoom 2

Report6

Report6PDF

SubReport 6