PhysTest

PhysTest  =  ระบบทำการบ้าน ทดสอบย่อย และการสอบออนไลน์

phystest.org

 NOTE: ระบบ phystest.org จะเปิดใช้ในช่วงวันและเวลาสอบเท่านั้น

*** ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ขอขอบคุณคณาจารย์ฟิสิกส์กลุ่มวิชาบริการและศึกษาทั่วไป และนักศึกษาผู้ลงเรียนรายวิชาฟิสิกส์บริการฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับการร่วมพัฒนาและทดสอบระบบ phystest.org  เพื่อใช้เป็นระบบการสอบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ***

 

นักศึกษาสามารถติดต่อระบบวิชาฟิสิกส์บริการได้ที่อีเมล physclass[at]sci.kmutnb.ac.th (โปรดใช้อีเมลมหาวิทยาลัย ระบุชื่อ+นามสกุล รหัสนักศึกษา วิชาที่เรียน และหัวข้ออีเมล์เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องการขอความช่วยเหลือ)

 


 การประเมินผล

  • คะแนนเก็บ 30 % (ทดสอบย่อยออนไลน์ 15%+15%, open book) 
  • สอบกลางภาค 35%
  • สอบปลายภาค 35% 

 


 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ระบบ PHYSTEST

*นักศึกษาต้องสามารถแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้าทำทดสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค เมื่อกรรมการผู้ควบคุม(proctor)เรียกตรวจสอบ*

VDO ชี้แจงข้อปฏิบัติ(ทั้งการทำการบ้านและการสอบ)

 

รายละเอียดเนื้อหาสำหรับการทดสอบย่อยครั้งที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา เนื้อหา
040313007 ฟิสิกส์ 2 เนื้อหาแสงเชิงกายภาพทั้งหมด อาทิเช่น การแทรกสอดของคลื่น การทดลองของยังก์ การแทรกสอดในฟิล์มบาง การเลี้ยวเบนผ่านช่องเดี่ยว การเลี้ยวเบนผ่านเกรตติ้ง
040303007 Physics II All topics in Physical optics; Interference of wave, Young's double slit, Interference in thin films, single-slit diffraction, Diffraction grating.
040313005 ฟิสิกส์ 1 เนื้อหาการแกว่งกวัดทั้งหมด อาทิเช่น การสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การสั่นแบบมีความหน่วง การสั่นแบบมีแรงบังคับ
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

การสั่นพ้องและคลื่นกล
RESONANCE AND MECHANICAL WAVES

ไฟฟ้า
ELECTRICITY

แม่เหล็กและพลศาสตร์ไฟฟ้า
MAGNETISM AND ELECTRODYNAMICS

 

 

รายละเอียดเนื้อหาสำหรับการทดสอบย่อยครั้งที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา เนื้อหา
040313007 ฟิสิกส์ 2 แรงไฟฟ้า, สนามไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้า
040303007 Physics II Electric force and fields; Electric potential
040313005 ฟิสิกส์ 1 เวกเตอร์, การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง. การเคลื่อนที่แนววิถีโค้ง, กฏของนิวตัน, งาน และพลังงาน
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน Chapter 1: The law of motion
Chapter 2: Mechanical objects
Chapter 3: Fluids

 

 


 

ประกาศเก่าเกี่ยวกับการทดสอบย่อย/การสอบ บนเพจเลื่อนหน้าแรก


 

ประกาศเกี่ยวกับการเปิดวิชาภาคฤดูร้อน กลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ
 
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนวิชา 040313005(ฟิสิกส์ 1) และ 040313007 (ฟิสิกส์ 2) ให้นักศึกษาไปตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เพจ Physics Summer ให้เข้าใจก่อน หากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มลงใน google form นี้ พร้อมแนบเอกสารคำร้องให้ครบถ้วน

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์จะรับคำร้องไม่เกิน 12:00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2565 เพื่อคัดกรองคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อทั้งหมดส่งให้งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนต่อไป

 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาคกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ

นักศึกษาที่ขาดสอบกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (040303007, 040303008, 040313005, 040313007, 040313008 และ 040313015) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำคำร้องผ่านระบบ ops เลือกหัวข้อ "ขอสอบนอกตาราง" โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา และระบุรายละเอียดในระบบ ops ว่า "ขอให้ส่งคำขออนุมัติไปที่ อ.ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์"

2. Capture หน้าจอที่มีเลขที่คำร้อง และส่งหลักฐานว่าได้ดำเนินการแล้วมาที่อีเมล์ physclass[at]sci.kmutnb.ac.th (เปลี่ยน [at] เป็น @) ระบุหัวข้ออีเมล์ "ส่งหลักฐานคำขออนุมัติเรื่องขาดสอบปลายภาค"

3. แจ้งภาควิชาต้นสังกัดนักศึกษาทันทีที่ทำเรื่องในข้อ (1) เรียบร้อย โดยแจ้งเลขที่คำร้องแก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานภาควิชาฯว่า ให้ส่งคำขออนุมัติไปที่ อ.ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ ไม่ส่งคำขออนุมัติไปที่ผู้สอน จะทำให้เรื่องค้างในระบบ

4. รออนุมัติจากระบบ และการประสานงานทั้งจากอีเมล์ physclass[at]sci.kmutnb.ac.th และจากการช่วยประชาสัมพันธ์จากผู้สอน

5. นักศึกษาพึงตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ทำเรื่องขออนุมัติจะได้รับอนุมัติให้สอบชดเชยได้

6. ภาควิชาฟิสิกส์ฯ จะจัดสอบชดเชยให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากภาควิชาฟิสิกส์ฯเท่านั้น ในวันที่ 23 พ.ค. 2565 ทั้งเช้าและบ่าย

7. หากนักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติ หรือไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาในข้อ (6) ได้ นักศึกษาจะได้เกรด "Fe" ตามระเบียบมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน ที่ประกาศไว้ใน ในคู่มือนักศึกษา 2564 ("http://acdserv.kmutnb.ac.th/wpcontent/uploads/2021/02/studentHandBook2564.pdf") หมวดที่ ๓ การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา หน้าที่ 31-32

** ให้นักศึกษาเร่งดำเนินการให้ทันอนุมัติจากภาควิชาฟิสิกส์ฯ ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2565 **

 

กำหนดการสอบปลายภาคกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

[1]. สอบด้วยระบบ PhysTest ของภาควิชาฟิสิกส์ฯ นักศึกษาต้องรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 30 นาที
[2]. ไม่รายงานตัวเข้าสอบ ไม่อยู่ในห้องสอบ(ห้องซูม) ในระหว่างดำเนินกิจกรรมการสอบ ถือว่า "ขาดสอบ" นักศึกษาจะได้เกรด FE
[3]. การสอบกลางภาค การทดสอบย่อย 1 และ 2 ทั้งรอบปกติและรอบชดเชยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมฟิสิกส์บริการฯ มีมติเมื่อวันอังคารที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 12:15-13:00 น. ไม่จัดสอบชดเชยให้นักศึกษาที่ขาดสอบทุกกรณี
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา

วัน เวลา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(โดยงานทะเบียนฯ)

วัน เวลา
ดำเนินการสอบจริง
หมายเหตุ
040303007 Physics II วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
 วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 16:30-19:30 น.
(I-ME, I-AE, I-ChE, I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, IMI)
040303008 Physics Laboratory II

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 13:00-15:00 น.

 ตามประกาศ
งานทะเบียนฯ
(I-ME, I-AE, I-ChE, I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, IMI)
040313005 ฟิสิกส์ 1

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00 น.

  วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 16:30-19:30 น.
 
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 13:00-15:00 น.

 ตามประกาศ
งานทะเบียนฯ
สำหรับนักศึกษา RAET หลักสูตรเทียบโอน
(ตามแผนการเรียนปกติของหลักสูตร)
040313007 ฟิสิกส์ 2

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00 น. 

 ตามประกาศ
งานทะเบียนฯ
 
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 13:00-15:00 น. 

 ตามประกาศ
งานทะเบียนฯ
 
040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
 ตามประกาศ
งานทะเบียนฯ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วศบ. ของ วทอ.เท่านั้น
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

 วันพุธที่ 18 พ.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00 น.

ตามประกาศ
งานทะเบียนฯ
 
 
นักศึกษาที่ขาดทดสอบย่อย 1 และทดสอบย่อย 2 ให้เตรียมตัวสอบชดเชย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00-11:00 น. (ขาดทดสอบย่อย 2)** และ
14:00-15:00 น. (ขาดทดสอบย่อย 1)**
และรอรับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการสอบภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
**ห้องสอบเปิดก่อนเวลากำหนดสอบจริง 1 ชั่วโมง
และนักศึกษาต้องเข้ามารายงานตัวก่อนอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเริ่มเวลาสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน เวลา ทำทดสอบย่อย(ชดเชย)
040303007 Physics II
(I-ME, I-AE, I-ChE, I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, IMI)
1 พ.ค. 2565
เวลา 10:00-11:00
 (สำหรับขาดทดสอบย่อย 2)
เวลา 14:00-15:00 (สำหรับขาดทดสอบย่อย 1)
040313005 ฟิสิกส์ 1
040313007 ฟิสิกส์ 2
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 
สำหรับเหตุผลการขาดสอบ ให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่ออัพโหลดหลักฐานการขาดสอบซึ่งภาควิชาจะเก็บข้อมูลผ่านกูเกิลฟอร์มในวันสอบที่ 1 พ.ค. 2565 หลังการสอบเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อนำเข้าที่ประชุมฟิสิกส์บริการฯเพื่อขอความเห็นเรื่องคะแนนต่อไป
 
สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบชดเชยตามวันและเวลาประกาศข้างต้นได้ ภาควิชาจะจัดสอบชดเชยให้หลังสัปดาห์สอบปลายภาคสิ้นสุดลง และอาจจะจัดสอบให้เฉพาะการสอบในพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 กำลังจะถูกประกาศเป็นโรคประจำถิ่น และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียนการสอนจนเกือบจะเป็นปรกติแล้ว
 
ทีมประมวลผลกลางขอเน้นย้ำเรื่องการขาดสอบ กรณีของการทดสอบย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนน การขาดสอบจะมีการจัดสอบชดเชยให้โดยอนุโลมตามความจำเป็นได้ แต่หากนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องทำคำร้องทั่วไปเพื่อขออนุมัติเข้าสอบ ซึ่งหากเหตุผลความจำเป็นไม่เข้าข่าย นักศึกษาอาจจะไม่ได้รับอนุมัติให้สอบชดเชย และได้เกรด FE ตามระเบียบมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน ขอให้นักศึกษาพึงตระหนักทุกครั้งว่า การขาดสอบ ในกลุ่มวิชาบริการฯ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียมากกว่า 2500-3000 คน และกระทบผู้ดำเนินการหลายส่วน ดังนั้นขอให้ทบทวนตัวเองทุกครั้งก่อนการตัดสินใจขาดสอบ
 
นักศึกษาโปรดสละเวลาศึกษาระเบียบอื่นๆของมหาวิทยาลัยจากคู่มือนักศึกษาฯ เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง

ภาควิชาฟิสิกส์ฯขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบให้ดำเนินการไปได้ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนเช่นเคยจนสิ้นสุดวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

มติที่ประชุมฟิสิกส์บริการฯ กำหนดให้วันทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ (15 คะแนน)
เป็น วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 รายละเอียดเป็นดังนี้

 

แผนงานทดสอบย่อยครั้งที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน เวลา ทำทดสอบย่อย สถานะการดำเนินการ
040303007 Physics II
(I-ME, I-AE, I-ChE, I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, IMI)
 24 เม.ย. 65 เวลา 14:00-15:00 น.  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
040313005 ฟิสิกส์ 1  24 เม.ย. 65 เวลา 14:00-15:00 น.  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
040313007 ฟิสิกส์ 2  24 เม.ย. 65 เวลา 10:00-11:00 น. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน  24 เม.ย. 65 เวลา 14:00-15:00 น.
 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ตรวจสอบเนื้อหาที่ออกสอบได้ที่ PhysTest

* การสอบด้วยระบบ phystest.org นักศึกษาต้องเข้ารายงานตัวที่ห้องสอบ(ห้องซูม)ก่อนเริ่มเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที *

 


 

เริ่มแล็บรอบปลายภาควันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการ ตารางวัน เวลาเข้าทำแล็บออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

 

*** ตรวจสอบ รายชื่อ วัน เวลา ทำแล็บฟิสิกส์ 2 ได้จาก Tab ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 และ Physics Laboratory II *** 

 

*** นักศึกษาหลักสูตร วศบ. ของ วทอ. ติดต่อขอรายละเอียดจากแล็บฟิสิกส์ วทอ.*** 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
(ส่วนกลางจัดสอบโดยใช้ phystest.org ในการสอบ

เวลาสอบ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
(คลิ๊กเลือกจากชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน)
หมายเหตุ
09:30-11:00 040313007 ฟิสิกส์ 2 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 และ 20 ก.พ. 65)

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
(ส่วนกลางจัดสอบโดยใช้ phystest.org ในการสอบ)
เดิมเป็นวันที่ 13 ก.พ. 65 เลื่อนเป็น 20 ก.พ. 65 ตามประกาศปิดไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

เวลาสอบ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
(คลิ๊กเลือกจากชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน)
หมายเหตุ
09:30-11:00
040303007 Physics II (ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65)  I-ME, I-AE, I-Ch.E., I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, and IMI
040313005 ฟิสิกส์ 1 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65)  
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65)  

 

 

 

 

แผนการสอบกลางภาค (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ตามประกาศในเว็บไซค์ของงานทะเบียน การจัดสอบจริงโดย phystest.org
040303007 Physics II
(I-ME, I-AE, I-ChE, I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, IMI)
4 มี.ค. 65 เวลา 09:00-12:00 4 มี.ค. 65 เวลา 16:30-19:30
040313005 ฟิสิกส์ 1 4 มี.ค. 65 เวลา 09:00-12:00  4 มี.ค. 65 เวลา 16:30-19:30
040313007 ฟิสิกส์ 2 4 มี.ค. 65 เวลา 09:00-12:00   4 มี.ค. 65 เวลา 09:00-12:00 
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 4 มี.ค. 65 เวลา 13:00-16:00 4 มี.ค. 65 เวลา 13:00-16:00

* การสอบด้วยระบบ phystest.org นักศึกษาต้องเข้ารายงานตัวที่ห้องสอบ(ห้องซูม)ก่อนเริ่มเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที *

** 040313011 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดสอบจากอาจารย์ผู้สอน **