PhysTest

PhysTest  =  ระบบทำการบ้านและการสอบออนไลน์

phystest.org

 NOTE: ระบบ phystest.org จะเปิดใช้ในช่วงวันและเวลาสอบเท่านั้น

*** ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ขอขอบคุณคณาจารย์ฟิสิกส์กลุ่มวิชาบริการและศึกษาทั่วไป และนักศึกษาผู้ลงเรียนรายวิชาฟิสิกส์บริการฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับการร่วมพัฒนาและทดสอบระบบ phystest.org  เพื่อใช้เป็นระบบการสอบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ***

 

นักศึกษาสามารถติดต่อระบบวิชาฟิสิกส์บริการได้ที่อีเมล physclass@sci.kmutnb.ac.th (โปรดใช้อีเมลมหาวิทยาลัย ระบุชื่อ+นามสกุล รหัสนักศึกษา วิชาที่เรียน และหัวข้ออีเมล์เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องการขอความช่วยเหลือ)

 


 การประเมินผล

  • คะแนนเก็บ 30 % (การบ้านออนไลน์ 15%+15%, open book) 
  • สอบกลางภาค 35% (ออนไลน์, open book )
  • สอบปลายภาค 35% (ออนไลน์, open book)

 


 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ระบบ PHYSTEST

*นักศึกษาต้องสามารถแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้าทำการบ้านและการสอบ เมื่อกรรมการผู้ควบคุม(proctor)เรียกตรวจสอบ*

VDO ชี้แจงข้อปฏิบัติ(ทั้งการทำการบ้านและการสอบ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาควันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
(อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง) 

เวลาสอบ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
(คลิ๊กเลือกจากชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน)
หมายเหตุ
09:00-12:00 040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน รายละเอียดการสอบให้นักศึกษาติดต่อผู้สอน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาควันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
(อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
 

เวลาสอบ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
(คลิ๊กเลือกจากชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน)
หมายเหตุ
09:00-12:00 040313001 ฟิสิกส์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดการสอบให้นักศึกษาติดต่อผู้สอน
13:00-15:00 040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน รายละเอียดการสอบให้นักศึกษาติดต่อผู้สอน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาควันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
(ส่วนกลางจัดสอบโดยใช้ phystest.org ในการสอบ) 

เวลาสอบ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
(คลิ๊กเลือกจากชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน)
หมายเหตุ
08:45-12:00 040313005 ฟิสิกส์ 1  
13:15-15:30 040303006 Laboratory Physics I 
I-ME, I-AE, I-Ch.E., I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, and IMI
040313002 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1  
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
16:30-19:30 040303005 Physics I I-ME, I-AE, I-Ch.E., I-IME, E-EE, E-RE, B-EPH, and IMI
040313007 ฟิสิกส์ 2  
040313009 ฟิสิกส์ทั่วไป  
040313010 ฟิสิกส์  
040313011 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยี  
040313012 ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาควันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
(ส่วนกลางจัดสอบโดยใช้ phystest.org ในการสอบ) 

เวลาสอบ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
(คลิ๊กเลือกจากชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน)
หมายเหตุ
09:00-12:00 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
13:00-15:00 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับนักศึกษา 166 คน ที่สอบชนกับวิชา 080103061 PRACTICAL ENGLISH I   ที่งานวิชาการ วทอ ขอความอนุเคราะห์มา