ฟิสิกส์ 2

040313007  ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

 

การประเมินผล

คะแนนเก็บ(ทดสอบย่อย) 30 %

สอบกลางภาค  35%

สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

ปรนัย แบบเลือกตอบ 30 ข้อ

 

 

References:

1. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

2. Ramamurti Shankar, Fundamental Physics I (Yale University: Open Yale Courses), http://oyc.yale.edu (July 8, 2020). License: Creative Commons BY-NC-SA.

 

 

Tentative Schedule

Week Topics             
1-4

Electric force, fields; electric potential; dielectric materials; capacitor;


       

5-8

Magnetic fields; Lorentz force; Fararday’s law; inductance; alternating current, basic electronic circuits;

 
9

Midterm Exam

10-12

Physical optics; geometrical optics; optical instruments;

 
13-15

Modern physics;atomic physics; nuclear physics.

 
16

Final Exam