ฟิสิกส์ 2

กศึกษ<

040313007 ฟิสิกส์ 2 (Physics II)
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
  กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเลกตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
  Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials, Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force, inductance, alternating current and basic electronic circuits, properties of waves, reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear reactions.

 

การวัดและประเมินผล

  • คะแนนเก็บ(แบบฝึกหัด/การบ้าน) 15 %
  • สอบกลางภาค  40%
  • สอบปลายภาค 45%
  • เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่นักศึกษาจะผ่านวิชานี้ คือ นักศึกษาจะต้องได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 30% จาก 100%

 

รูปแบบข้อสอบ

  • ปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก
  • รูปแบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฟิสิกส์บริการฯ กำหนด

 

References

  • Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.
  • Ramamurti Shankar, Fundamental Physics I (Yale University: Open Yale Courses), http://oyc.yale.edu (July 8, 2020). License: Creative Commons BY-NC-SA.

 

 

Tentative Schedule

Week Topics             
1-4

Electric force, fields; electric potential; dielectric materials; capacitor;


       

5-8

Magnetic fields; Lorentz force; Fararday’s law; inductance; alternating current, basic electronic circuits;

 
9

Midterm Exam

10-12

Physical optics; geometrical optics; optical instruments;

 
13-15

Modern physics;atomic physics; nuclear physics.

 
16

Final Exam