ฟิสิกส์ทั่วไป

040313009  ฟิสิกส์ทั่วไป ( General Physics)

 

การประเมินผล

 

คะแนนเก็บ 30%

 

สอบกลางภาค  35%

 

สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

 

ปรนัย แบบเลือกตอบ 35 ข้อ

 

 

 

References:

 

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

 

 

 

Tentative Schedule

 

Week Topics  
1-4

Vector, mechanics of motion, Newton’s law of motion and its application, work, energy, momentum,

 
5-8

  Rotation;Torque; angular momentum; rolling, Wave;sound; Doppler effect,

 
9

Midterm Exam

10-12

Heat transfer; ideal gas; thermodynamics; fluid Mechanics

 
13-15

Electric forces, electric fields,electric circuit, magnetic forces, magnetic fields, electromagnetic waves, geometrical optics, modern physics.

 
16

Final Exam