ฟิสิกส์สำหรับนักวิทยาศาสตร์

040313001  ฟิสิกส์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 (Physics for Scientist I)

 

การประเมินผล

  • คะแนนเก็บ       30%
  • สอบกลางภาค  35%
  • สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

  • ปรนัย 35 ข้อ

 

References:

  • Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1-4

Vector; rectilinear, curvilinear motion; Newton’s law of motion; work; energy; linear momentum; moment of inertia; rotation equations;

 
5-8

Torque; angular momentum; rolling

 
9

Midterm Exam

10-12

Simple harmonics motion; waves; standing waves; beats; intensity, sound level; Doppler effect; properties of matters;

 
13-15

Heat transfer; ideal gas; thermodynamics; heat engines, reverse engine.

 
16

Final Exam