ฟิสิกส์ 1

040313005  ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

 

การประเมินผล

คะแนนเก็บ 30%

สอบกลางภาค 35%

สอบปลายภาค 35%

 

รูปแบบข้อสอบ

 ปรนัย แบบเลือกตอบ 35 ข้อ

 

 

References:

1. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Tenth Edition. Raymond A. Serway and John W. Jewett,  Cengage Learning.

2. Ramamurti Shankar, Fundamental Physics I (Yale University: Open Yale Courses), http://oyc.yale.edu (July 8, 2020). License: Creative Commons BY-NC-SA.

 

 

Tentative Schedule

Week Topics  
1-4

Vector; rectilinear, curvilinear motion; Newton’s law of motion; work; energy; linear momentum; moment of inertia; rotation equations;

  

    

   

5-8

Torque; angular momentum; rolling; fluid Mechanics.

 
9

Midterm Exam

10-12

Simple harmonics motion; damped oscillation, waves; standing waves; beats; intensity, sound level; Doppler effect;properties of matters and Young's Modulus.

 
13-15

Heat transfer; ideal gas; thermodynamics; heat engines, reverse engine.

 
16

Final Exam